niedziela, 23 lutego 2014

Co może dać tango?

0 — liczba komentarzy
W witrynie TangoNuestro.pl został opublikowany ciekawy wywiad z Teresą i Jackiem Mazurkiewiczami. Oto kilka cytatów z tego wywiadu.
Są ludzie, któ­rzy tań­czą tango, i są tacy, któ­rzy wyko­nują tango. Wszyst­kich nama­wiam do tego, żeby tań­czyli, bo taniec to jest har­mo­nijny, wspólny ruch dwojga ludzi na par­kie­cie w takt muzyki, a nie szkoła cyr­kowa w Julinku. Figury bywają piękne, jak są poka­zowe. Tylko to nie jest tango. Ono dzieje się mię­dzy ludźmi, tam wewnątrz. To nie te nogi, które kopią.

Ale namów face­tów do ćwicze­nia z face­tami. [...] To się przy­daje. Jestem zwo­len­ni­kiem, aby oby­dwie strony uczyły się pro­wa­dze­nia i podążania [...], bo jak się stoi po dru­giej stro­nie, to dostaje się zupeł­nie inne informacje. Jest takie piękne zda­nie, że to pro­wa­dzący tań­czy nogami part­nerki. Bo to prawda. Ja te nogi wpra­wiam w ruch i się nimi bawię. Ona jest oczy­wi­ście aktywna, ale jeśli podą­ża­jąca akcep­tuje moje pro­wa­dze­nie, to jej aktyw­ność ogra­ni­cza się do tego, żeby utrzy­mać swoją oś, żeby pięk­nie wyglą­dać, stać pew­nie na tej nodze, na któ­rej ją posta­wię, a tę drugą dać mi do zabawy.

Oscar Casas powie­dział mi w tajem­nicy, żebym nigdy przed part­nerką nie odkry­wał wszyst­kich swo­ich moż­li­wo­ści, żeby za każ­dym razem ją zaskoczyć. Więc tak, to jest język. Samo podej­ście i obję­cie prze­ka­zuje 80% infor­ma­cji i po tym już wia­domo, co będzie można zatań­czyć.

Jestem total­nym prze­ciw­ni­kiem posy­py­wa­nia pod­łogi woskiem. Jestem orę­dow­ni­kiem nauki cho­dze­nia w taki spo­sób, żeby się nie ślizgać. Jak ktoś się ślizga, to zna­czy, ze nie umie cho­dzić.
Zachęcamy do przeczytania całego wywiadu!

niedziela, 16 lutego 2014

Igor Chmielnik — tanguero, aktor

0 — liczba komentarzy
Igor Chmielnik jest aktorem. W 2009. roku ukończył warszawską Akademię Teatralną. Wystąpił w kilku filmach. Jest również zapalonym tanguero i organizatorem milong.

W lutym 2013 r. witryna Tango Nuestro opublikowała z nim ciekawy wywiad.

Rok później, w lutym 2014 r., nadające w Warszawie i okolicach Radio Dla Ciebie udostępniło równie ciekawy wywiad.

Warto przeczytać i posłuchać tych wywiadów.

środa, 5 lutego 2014

Warsztaty tanga w Bielsku-Białej

0 — liczba komentarzy

22 lutego (sobota) 


Szkoła Tango Bielsko organizuje warsztaty techniki dla pań. Zajęcia będą się odbywać w sali w Hufcu ZHP przy Chopina 3. Instruktorką będzie Iwona Kaj z Wrocławia.

Gorąco zachęcamy wszystkie tanguery do udziału w tego typu warsztatach. Drogie panie! Chcecie pięknie wyglądać. Nie można tego osiągnąć bez dobrej techniki.

Komplet zajęć kosztuje tylko 75 zł. Jeżeli ktoś nie ma tyle czasu, to pojedyncze zajęcia kosztują tylko 35 zł.

15–16 marca (sobota, niedziela)


Szkoła TangoMocja organizuje kolejne warsztaty tanga. Zajęcia prawdopodobnie będą się odbywać w sali balowej kamienicy przy Rynek 4. Instruktorami będą ponownie Kasia Press i Irek Michalewicz z Wrocławia.

Szczegółowy plan warsztatów oraz ceny zostaną ogłoszone w najbliższym czasie na stronie internetowej szkoły.

sobota, 1 lutego 2014

„Polskie Tanga 1929-1934”

0 — liczba komentarzy
W najbliższy wtorek (4 lutego) i środę (5 lutego) zdecydowanie warto kupić Gazetę Wyborczą. W tych dniach będą do niej dodane płyty CD zawierające stare polskie tanga.

Album został opracowany przez Kasię Zimek, warszawską tanguerę i kolekcjonerkę przedwojennych płyt z polskim tangiem, autorki warszawskiej Milongi Retro (2007) i milongi Re(tro)aktywacja 2009.